Goethe-Gymnasium 2

Stettiner Str. 12
44263 Dortmund